Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/28783
Title: Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 và những bước tiến trong cải cách doanh nghiệp nhà nước
Authors: Lê Hồng Hạnh
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Luật doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhà nước
Cải cách doanh nghiệp
Abstract: Electronic Resources
Tìm hiểu về luật doanh nghiệp và luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003. Phân tích một vài khía cạnh của luật doanh nghiệp nhà nước 2003 so với luật doanh nghiệp nhà nước năm 1995 và với chủ chương chính sách của Đảng về cải cách loại hình doanh nghiệp này: Cách tiếp cận đối với doanh nghiệp nhà nước; quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước; tác động tới việc cổ phần hóa; về khía cạnh kỹ thuật lập pháp. Toàn bộ những phân tích mang tích khái quát trên cho thấy luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 chưa thực sự tao ra được một nền tảng pháp lý vững chắc cho cải cách doanh nghiệp nhà nước
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 33-39, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 8(196)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 40_HINHSUHOA_TC_SO8_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.