Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28794
Title: Cải cách tư pháp với việc bảo đảm sự tôn trọng và bảo vệ quyền công dân
Authors: Phạm Hữu Nghị
Keywords: Cải cách tư pháp
Tôn trọng
Quyền công dân
Abstract: Electronic Resources
Quyền công dân và sự tôn trọng, bảo vệ quyền công dân -- Hoạt động tư pháp với việc bảo đảm sự tôn trọng và bảo vệ quyền công dân: Hoạt động tư pháp là hoạt động thường được tiến hành khi các quyền, lợi ích của công dân bị xân hại hoặc có tranh chấp và hoạt động có nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân; tôn trọng và bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân là nguyên tắc quan trọng phải được các cơ quan tư pháp và các cán bộ, nhân viên của các cơ quan tư pháp nghiêm chỉnh tuân thủ trong hoạt động của mình -- Cải cách tư pháp với việc bảo đảm sự tôn trọng và bảo vệ quyền công dân
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 21-28, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 9(197)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21_CAICACHTUPHAP_TC_SO9_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.