Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28801
Title: Những thách thức pháp lý đặt ra đối với việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan pháp lý cạnh tranh ở nước ta hiện nay
Authors: Bùi Nguyên Khánh
Keywords: Cơ quan pháp lý
Cạnh tranh
Luật cạnh tranh
Abstract: Electronic Resources
Đặt vấn đề -- Yêu cầu pháp lý cơ bản cho sự thiết lập của cơ quan kiểm soát độc quyền -- Những thách thức pháp lý đặc ra đối với việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn đối với Cục quản lý cạnh tranh ở nước ta hiện nay: Sự ràng buộc của pháp luật chuyên ngành đối với luật cạnh tranh và quyền hạn của Cục quản lý cạnh tranh; những thách thức pháp lý đặt ra đối với việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Cục quản lý cạnh tranh ở nước ta hiện nay
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 66-71, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 9(197)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 66_NHUNGTHACHTHUC_TC_SO9_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.