Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28805
Title: Vai trò của nhà nước trong việc vận dụng lý luận chủ nghĩa tư bản nhà nước ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Hồng Sơn
Keywords: Nhà nước
Chủ nghĩa tư bản
Tư bản nhà nước
Abstract: Electronic Resources
Nhà nước trong lý luận về chủ nghĩa tư bản nhà nước của V.I.Lênin và qua thực tiễn chính sách kinh tế mới ở nước Nga Xô Viết -- Vai trò nhà nước trong việc vận dụng và phát triển lý luận chủ nghĩa tư bản nhà nước
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 8-13, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 10(198)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8_VAITROCUANHANUOC_TC_SO10_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.