Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28809
Title: Chế độ đổng sự độc lập tại Trung Quốc
Authors: Ngô Viễn Phú
Keywords: Chế độ đồng sự
Đồng sự độc lập
Trung Quốc
Abstract: Electronic Resources
Sự ra đời và phát triển của đồng sự độc lập -- Những văn bản pháp luật về chế độ đồng sự độc lập của Trung Quốc -- Tình hình thực tiễn của chế độ đồng sự độc lập của Trung Quốc -- Những quan điểm về việc du nhập chế độ đồng sự độc lập của Trung Quốc
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 32-38, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 10(198)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 32_CHEDODONGSU_TC_SO10_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.