Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28821
Title: Những luận điểm của luật tụng người Chăm ở Ninh Thuận
Authors: Trương Tiến Hưng
Keywords: Luật tục
Dân tộc Chăm
Ninh Thuận
Abstract: Electronic Resources
Đặt điểm về hinhd thức thể hiện -- Đặc điểm về phạm vi và đối tượng điều chỉnh trong luật của người Chăm ở Ninh Thuận -- Đặc điểm về nội dung điều chỉnh trong luật tục của người Chăm ở Ninh Thuận: Những vấn đề chung về luật tục trong cộng đồng Chăm; những quy định chung của làng (các điều kiêng cữ, quy định về việc gia nhập thành viên mới của làng) ...; những quy định về tài sản và quyền về tài sản; những quy định về bảo vệ trật tự an toàn trong cộng đồng; những quy định về hôn nhân và gia đình
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 24-29, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 11(199)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24_NHUNGDACDIEM_TC_SO11_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.