Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28828
Title: Pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước ở nước ta-thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Bảo vệ tài nguyên
Tài nguyên nước
Pháp Luật Việt Nam
Abstract: Electronic Resources
Khái quát quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước (TNN) ở nước ta -- Đành giá hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN ở nước ta: những ưu điểm của hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN; những tồn tại, hạn chế của hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN -- Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 65-70, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 11(199)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 65_PHAPLUATVEBAOVE_TC_SO11_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.