Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28833
Title: Tố tụng hiến pháp
Authors: Bùi Ngọc Sơn
Keywords: Tố tụng hiến pháp
Luật hiến pháp
Cải cách tư pháp
Abstract: Electronic Resources
Bản chất và ý nghĩa của tố tụng hiến pháp -- Trình bày những loại hình tố tụng hiến pháp: Về loại hình khước biện; loại hình khởi tố -- Khiến nghị và thiết lập tố tụng hiến pháp trong tiến trình cải cách tư pháp xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2004
Issue Date: 2004
Type: 2004
Format: tr. 19-26, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2004.Số 12(200)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19_TOTUNGHIENPHAP_TC_SO12_NAM2004.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.