Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28850
Title: Thực trạng pháp luật du lịch ở Việt Nam
Authors: Trịnh Đăng Thanh
Keywords: Du lịch
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Về xúc tiến du lịch -- Về kinh doanh du lịch: Về kinh doanh nữ hành nội địa và kinh doanh nữ hành quốc tế; về kinh doanh vận chuyển khách du lịch cũng được xác định là một nội dung quan trọng của hoạt động kinh doanh du lịch -- Về hướng dẫn viên du lịch -- Về chi nhánh, văn phòng đại diện du lịch -- Đánh giá khái quát thực trạng pháp luật về du lịch ở nước ta hiện nay: Những ưu điểm và hạn chế; nguyên nhân của các hạn chế
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 34-43, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 1(201)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 34_THUCTRANGPHAPLUAT_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.