Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28870
Title: Bàn về chủ thể của Luật Dân sự qua quy định về bảo hiểm tiền gửi của cá nhân ở các tổ chức tín dụng
Authors: Đinh Dũng Sỹ
Keywords: Chủ thể
Luật Dân sự
Bảo hiểm tiền gửi
Tổ chức tín dụng
Abstract: Vấn đề chủ thể của Luật Dân sự trong pháp luật và đời sống -- Phạm vi đối tượng bảo hiểm tiền gửi -- Cá nhân là ai và thế nào là tiền gửi của cá nhân được bảo hiểm?: Cá nhân-với tư cách là chủ thể của quan hệ pháp luật; cá nhân trong mối quan hệ sở hữu -- Kiến nghị: đối với bảo hiểm tiền gửi; đối với vấn đề chủ thể của các quan hệ pháp luật nói chung và chủ thể của pháp luật dân sự nói riêng
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 50-56, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 2(202)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 50_BANVECHUTHECUALUATDANSU_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.