Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28884
Title: Sự cần thiết vận dụng luật tục của người Chăm trong quản lý nhà nước ở chính quyền cấp cơ sở
Authors: Trương Tiến Hưng
Keywords: Luật tục
Dân tộc Chăm
Quản lý nhà nước
Chính quyền cấp cơ sở
Abstract: Xuất phát từ thực trạng quản lý và yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở trong cơ chế thị trường nơi người Chăm sinh sống -- Xuất phát từ vai trò luật tục của người Chăm trong tổ chứ đời sống cộng đồng, gìn giữ và phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 44-51, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 3(203)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 44_SUCANTHIETVANDUNG_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.