Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/28886
Title: Phân định tài phán hành chính và tư pháp hành chính
Authors: Bùi Xuân Đức
Authors: Bùi Xuân Đức
Keywords: Tài phán hành chính
Tư pháp hành chính
Luật hành chính
Abstract: Tài phán hành chính theo nghĩa hiện đại được hiểu là quyền phán xét, xử lý của cơ quan hành chính đối với các tranh chấp cũng như các vi phạm trong quản lý Nhà nước. Tài phán hành chính là hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước và người cóc chức vụ trong giải quyết một công việc cụ thể và áp dụng chế tài pháp lý tương ứng theo trật tự hành chính
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: tr. 3-6, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1995 .Số 4(93)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_PHANDINHTAIPHAN_TC_SO 4_NAM1995.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,87 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.