Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/28905
Title: Những sửa đổi, bổ sung của Luật Đất đai năm 2003 về quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài sử dụng đất đai tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Luật đất đai
Người nước ngoài
Sử dụng đất
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Khái niệm người nước ngoài sử dụng đất (SDĐ) theo Luật Đất đai năm 2003 -- Những điểm mới trong các quy định về quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài SDĐ theo Luật Đất đai năm 2003 -- Một số giải pháp nhằm triển khai các quy định của Luật Đất đai năm 2003 về quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài SDĐ.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 62-66, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 4(204)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 62_NHUNGSUADOIBOSUNG_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.