Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28934
Title: Về việc thực hiện pháp luật đánh giá tác động môi trường ở Việt Nam
Authors: Lê Sơn Hải
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật bảo vệ môi trường
Môi trường
Abstract: Từ thực tiễn ban hành và áp dụng pháp luật về đánh giá tác động môi trường trong hơn 10 năm qua, có thể thấy rõ là nhiều quy định pháp luật trong lĩnh vực này không còn phù hợp với thực tiễn nước ta. Do đó, đã đến lúc phải tổng rà soát lại toàn bộ các quy định nói trên, loại bỏ những quy định lỗi thời, sửa đổi, bổ sung các quy định mới cho phù hợp, nhất là trong quá trình soạn thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).Có như vậy, mới thúc đẩy hoạt động đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 38-42, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 6(206)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 38_VEVIECTHUCHIEN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_6_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.