Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28944
Title: Tệ quan liêu: Một số vấn đề lý luận cơ bản
Authors: Võ Khánh Vinh
Keywords: Tệ quan liêu
Tệ nạn xã hội
Abstract: Một trong những yêu cầu của đấu tranh với tệ nạn quan liêu là phải làm rõ những vấn đề lý luận về tệ nạn xã hội đó. Đây là vấn đề có ý nghĩa nhận thức rất quan trọng, vì rằng việc có được nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tệ nạn quan liêu là cơ sở lý luận vững chắc cho chúng ta xây dựng một hệ thống quan điểm, định hướng và giải pháp tổng thể, toàn diện và phù hợp để đấu tranh với tệ nạn này một cách có hiệu quả nhất. Ở phương diện lý luận đó là những vấn đề như: tệ quan liêu là gì (?); nó có bản chất, những biểu hiện như thế nào?.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 3-8, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 7(207)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_TEQUANLIEU_TC_SO7_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.