Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28949
Title: Địa vị pháp lý của tổng giám đốc công ty cổ phần
Authors: Ngô Viễn Phú
Keywords: Địa vị pháp lý
Tổng giám đốc
Công ty cổ phần
Quyền hạn
Abstract: Khái niệm và địa vị pháp lý của tổng giám đốc công ty cổ phần -- Quyền và nhiệm vụ của tổng giám đốc -- Quyền hạn của tổng giám đốc ở một số nước khác -- Kết luận: Tổng giám đốc là người có quyền và nhiệm vụ điều hành nghiệp vụ thường nhật của công ty và là cán bộ cao cấp do Hội đồng đồng sự bổ nhiệm và ủy quyền, chịu sự lãnh đạo và kiểm soát của Hội đồng đồng sự. Địa vị và quyền hạn của tổng giám đốc do điều lệ công ty và Hội đồng đồng sự quyết định, chứ không nên pháp định hóa quyền hạn của tổng giám đốc.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 33-39, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 7(207)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 33_DAIVIPHAPLY_TC_SO7_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.