Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/28974
Title: Quốc hội Việt Nam: 60 năm xây dựng và phát triển
Authors: Bùi Xuân Đức
Keywords: Quốc hội Việt Nam
Hiếp pháp
Abstract: Sự phát triển của Quốc hội qua các hiến pháp: Quốc hội trong giao đoạn Hiến pháp năm 1946; Quốc hội trong giai đoạn Hiến pháp năm 1959; Quốc hội giai đoạn Hiến pháp năm 1980; Quốc hội trong giai đoạn Hiến pháp năm 1992 -- Phương hướng hoàn thiện Quốc hội: Hoàn thiện chức năng, thẩm quyền của Quốc hội; hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Quốc hội; hoàn thiện phương thức hoạt động của Quốc hội.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 16-22, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 9(209)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16_QUOCHOIVIETNAM_TC_SO9_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.