Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/28988
Title: Liên hợp quốc với vai trò duy trì hòa bình và an ninh quốc tế
Authors: Lê Mai Anh
Authors: Lê Mai Anh
Keywords: Liên hợp quốc
Hội đồng bảo an
Cơ cấu tổ chức
An ninh quốc tế
Abstract: Sự hình thành và phát triển của Liên hợp quốc -- Cơ cấu tổ chức và thủ tục hoạt động của Hội đồng Bảo an - cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế của Liên hợp quốc -- Vai trò và đóng góp cho sự nghiệp gìn giữ hòa bình - an ninh quốc tế của Liên hợp quốc, mà trụ cột là hoạt động chức năng của Hội đồng Bảo an -- Những hạn chế trong các hoạt động duy trì hòa bình, an ninh quốc tế của Liên hợp quốc và khả năng khắc phục.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 33-40, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 10(210)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 33_LIENHOPQUOC_TC_SO10_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.