Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29007
Title: Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng và pháp luật Việt Nam về chống tham nhũng trong tiến trình cải cách tư pháp
Authors: Nguyễn Bá Diến
Authors: Nguyễn Bá Diến
Keywords: Công ước
Chống tham nhũng
Pháp luật Việt Nam
Liên hợp quốc
Abstract: Những nội dung cơ bản của Công ước: Các quy định chung; các biện pháp phòng ngừa; hình sự hóa và thực thi pháp luật; quyền tài phán; thu hồi tài sản; trợ giúp pháp lý quốc tế -- Pháp luật Việt Nam về chống tham nhũng-một số giải pháp hoàn thiện: Về Pháp lệnh Chống tham nhũng năm 1998; về Bộ Luật Hình sự; về Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 1998; về Pháp lệnh Cán bộ công chức năm 1998 -- Kết luận.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 62-69, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 11(211)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 62_CONGUOCLIENHOPQUOC_TC_SO11_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.