Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29012
Title: Dân chủ hóa và minh bách hóa quá trình soạn thảo văn bản pháp luật là sự bảo đảm nâng cao hiệu quả của quản lý Nhà nước
Authors: Bùi Sĩ Hiển
Keywords: Dân chủ hóa
Soạn thảo văn bản
Văn bản pháp luật
Quản lý nhà nước
Abstract: Pháp luật phải được tổ chức soạn thảo, ban hành một cách dân chủ hóa, công khai hóa -- Qúa trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một quá trình phức tạp, là quá trình thể hiện đầy đủ những mâu thuẫn, xung đột về lợi ích của nhiều nhóm quan hệ trong xã hội, phản ánh nhiều xu thế, quan điểm khác nhau, nhất là trong cơ chế thị trường đa sở hữu, đa quan hệ... -- Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện nay, các quan hệ kinh tế rất đa dạng và luôn thay đổi... -- Thực tiến xây dựng và thực hiện pháp luật ở nước ta hơn mười tám năm đổi mới và phát triển kinh tế đã chứng minh rằng nếu văn bản quy phạm pháp luật nào được chuẩn bị tốt, có sự tam gia rộng rãi của nhân dân và doanh nghiệp trong suốt quá trình soạn thảo, thì văn bản đó nhanh chóng phát huy tác dụng tích cực trong đời sống...
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2005
Issue Date: 2005
Type: 2005
Format: tr. 3-9, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2005.Số 12(212)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_DANCHUHOA_TC_SO12_NAM2005.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.