Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29031
Title: Nhận thức các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vị trí, vai trò của chính phủ trong nhà nước pháp quyền XHCN
Authors: Trần Thái Dương
Keywords: Nhận thức
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chính phủ
Nhà nước pháp quyền
Xã hội chủ nghĩa
Abstract: Trình bày khái niệm chính phủ trong nhà nước pháp quyền -- Quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của chính phủ: Sự phát triển các quan ddiemr của Đảng về tổ chức phân công quyền lực nhà nước và vị trí, vai trò của Chính phủ trước đổi mới; nhận thức những nội dung cơ bản của các quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của chính phủ trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 17-26, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 1(213)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17_NHANTHUCCACQUANDIEM_TC_SO1_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.