Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29032
Title: Xây dựng nền hành chính trong sạch-một mục tiêu quan trọng của quá trình cải cách nền hành chính nhà nước
Authors: Đinh Văn Minh
Keywords: Cải cách hành chính
Hành chính nhà nước
Abstract: Tiêu chí về một nền hành chính trong sạch -- Đánh giá tính trong sạch của nền hành chính nước ta hiện nay -- Một số giải pháp nhằm góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch: phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền lực của các cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường tính công khai minh bạch của hoạt động hành chính; xây dựng và thực hiện chế độ trách nhiệm một cách rõ ràng trong hoạt động công vụ; nâng cao hiệu quả của đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng cửa quyền, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 27-34, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 1(213)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27_XAYDUNGNENHANHCHINH_TC_SO1_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.