Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29057
Title: Một số ý kiến về cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân ở nước ta hiện nay
Authors: Tạ Quang Ngọc
Authors: Tạ Quang Ngọc
Keywords: Luật nhà nước
Cơ quan chuyên môn
Ủy ban nhân dân
Pháp luật Việt Nma
Abstract: Về vị trí, chức năng của cơ quan chuyên môn (CQCM) thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) -- Về cơ cấu tổ chức của CQCM thuộc UBND -- Một số kiến nghị: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về các CQCM thuộc UBND các cấp theo hướng cụ thể hóa cá nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm; tổ chức tốt việc thực nghiệm những quy định pháp luật về CQCM theo quy định của chính phủ về tổ chức, hoạt động, thành lập, giải thể, sát nhập các CQCM ...; ngăn chặt sự vi phạm các quy định pháp luật về CQCM, đặc biệt là những hành vi vi phạm kỷ luật công vụ của nhà nước; thường xuyên mở rộng những thông tin cần thiêt trong hoạt động của CQCM (như về trình tự, thủ tục, thời hạn, thẩm quyền ...) tới các tổ chức, cá nhân
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 11-14, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 3(215)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11_MOTSOYKIENVECOQUAN_TC_SO3_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 953 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.