Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29064
Title: Hòa giải các tranh chấp lao động trong giai đoạn tiền tố tụng - một số vấn đề đặt ra và hướng hoàn thiện
Authors: Nguyễn Văn Bình
Keywords: Giải quyết tranh chấp
Lao động
Pháp luật Việt Nam
Luật lao động
Abstract: Thực trạng pháp luật về hòa giải trong việc giải quyết tranh chấp lao động: Hòa giải được quy định là một chuyên tắc của việc giải quyết tranh chấp lao động; hòa giải được quy định là thủ tục đầu tiên, thực hiện trước khi vụ tranh chấp được đưa ra giải quyết ở các bước tiếp theo -- Một số hạn chế, bất cập của các quy định pháp luật về hòa giải tranh chấp lao đông: Về chủ thể hòa giải; về tính chất của hoạt động hòa giải; về giá trị pháp lý của biên bản hòa giải thành -- Một số đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về hòa giải trong việc giải quyết tranh chấp lao động.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 37-42, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 3(215)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 37_HOAGIAICACTRANHCHAPLAODONG_TC_SO3_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.