Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29097
Title: Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn về cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và tổ chức
Authors: Vũ Thư
Keywords: Thủ tục hành chính
Cải cách hành chính
Luật hành chính
Giải quyết công việc
Công dân
Tổ chức
Abstract: Xung quanh việc cải cách thủ tục hành chính này có nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra cần được làm rõ: Đặc điểm và vai trò của thủ tục hành chính giải quyết công việc của công dân và tổ chức -- Phương hướng cải cách thủ tục hành chính.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: tr. 43-46, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1995 .Số 5(94)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 43_MAYVANDELYLUAN_TC_SO 5NAM1995.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.