Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29104
Title: Tổ chức quyền tư pháp - Yếu tố quan trọng nhất đảm bảo cho thành công của chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
Authors: Lê Cảm
Authors: Lê Cảm
Keywords: Quyền tư pháp
Cải cách tư pháp
Hiến pháp
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Đặt vấn đề -- Nội dung của vấn đề: Lược khảo một số vấn đề lý luận chung về tổ chức quyền tư pháp; về tổ chức hệ thống các tòa án chung; về tổ chức hệ thống các viện công tố; về tổ chức hệ thống cơ quan điều tra; về tổ chức hệ thống các cơ quan thi hành án; về thực thi chế định kiểm tra hiến pháp
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 68-76, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 5(217)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 68_TOCHUCQUYENTUPHAP_TC_SO5_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.