Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29116
Title: Cơ chế ba bên của tổ chức lao động quốc tế (ILO): Khái niệm và cơ sở pháp lý
Authors: Phạm Công Trứ
Keywords: Cơ chế ba bên
Lao động quốc tế
Cơ sở pháp lý
Abstract: Khái niệm cơ chế ba bên: Một vài thuật ngữ; các hình thức (mô hình) của cơ chế ba bên -- Cơ sở pháp lý của cơ chế ba bên: Công ước số 87 về quyền tự do liên kết và về việc bảo vệ quyền được tổ chức 1948; công ước số 98 và quyền tổ chức và thương lượng tập thể 1949; công ước số 144 về sự tham khảo ý kiến ba bên 1976; các văn kiện pháp lý khác
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 45-52, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 6(218)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 45_COCHEBABENCUATOCHUC_TC_SO6_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.