Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29124
Title: Văn hóa lập hiến Việt Nam: Cơ sở và phác thảo chân dung
Authors: Bùi Ngọc Sơn
Keywords: Văn hóa lập hiến
Hiến pháp
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Cơ sở văn hóa lập hiến Việt Nam -- Phác thảo ba nét chân dung văn hóa lập hiến Việt Nam: Tính dân tộc; tập quyền; lãnh đạo tập thể. Văn hóa lập hiến Việt Nam đang dần dần hình thành với sắc diện riêng-sản phẩm của sự gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại: văn hóa chính trị xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, phải nhận thấy rằng: truyền thống không phải chỉ những thứ tốt. Truyền thống cho ta cả di sản lẫn "di căn". Vấn đề là phải khuyến khích di sản và khắc chế di căn. Văn hóa là giao lưu. Một nền văn hóa không giao lưu sẽ có nguy cơ là một nền văn hóa chết (ví dụ tình trạng văn hóa của tộc người Chứt ở Việt Nam). Để tạo dựng một nền văn hóa lập hiến tiên tiến không chỉ bó mình trong hiện tồn, mà cần phải nhìn ra và tham khảo những nền văn hóa lập hiến hiện tồn trên thế giới.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 3-9, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 7(219)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_VANHOALAPHIENVIETNAM_TC_SO7_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,36 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.