Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29125
Title: Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy Chính phủ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong quản lý, điều hành
Authors: Nguyễn Phước Thọ
Keywords: Cơ cấu tổ chức
Cơ quan nhà nước
Chính phủ
Quản lý nhà nước
Abstract: Đổi mới điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Chính phủ với vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy hành chính ở trung ương -- Các cơ cấu tổ chức của Chính phủ đóng vai trò then chốt trong phối hợp chính sách quản lý kinh tế vĩ mô -- Đổi mới tổ chức và hoạt động của Văn phòng Chính phủ để giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành -- Ví trí, vai trò của các tổ chức tư vấn, phối hợp liên ngành trong quan hệ phối hợp giữa các bộ, cơ quan -- Kết luận.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 10-18, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 7(219)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 10_DOIMOICOCAUTOCHUC_TC_SO7_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.