Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29129
Title: Kinh nghiệm chống tham nhũng của một số nước
Authors: Nguyễn Thị Hồi
Authors: Nguyễn Thị Hồi
Keywords: Tham nhũng
Chống tham nhũng
Luật chống tham nhũng
Abstract: Để góp phần nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, thiết nghĩ, việc tham khảo kinh nghiệm chống tham nhũng của các nước khác, nhất là những nước vùng lãnh thổ trong khu vực là một điều cần thiết. Kinh nghiệm chống tham nhũng của HongKong và Singapore.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 44-49, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 7(219)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 44_KINHNGHIEMCHONGTHAMNHUNG_TC_SO7_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.