Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29138
Title: Luật Hiến pháp và trưng cầu ý dân
Authors: Hoàng Thị Ngân
Authors: Hoàng Thị Ngân
Keywords: Luật hiến pháp
Trưng cầu ý dân
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Khi xây dựng cơ chế trưng cầu ý dân, cần nghiên cứu các quy định của luật hiến pháp (mà đặc biệt là Hiến pháp) có liên quan tới vấn đề để tổ chức quyền lực nhà nước: Nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước ở Việt Nam -- Quyền lập hiến và trưng cầu ý dân -- Quyền lập pháp và trưng cầu ý dân -- Một số ý kiến cụ thể.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 9-12, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 8(220)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp
Phân quyền - Giám sát

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9_LUATHIENPHAPVATRUNGCAU_TC_SO8_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.