Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29150
Title: Các khía cạnh pháp lý của hiệp ước bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới Việt Nam - Campuchia năm 1985
Authors: Nguyễn Hồng Thao
Keywords: Pháp lý
Hiệp ước hoạch định biên giới
Việt Nam
Campuchia
Abstract: Lịch sử vấn đề -- Sự cần thiết ký Hiệp ước bổ sung -- Nội dung Hiệp ước bổ sung: Khẳng định giá trị Hiệp ước 1985, coi hiệp ước này chỉ là hiệp ước bổ sung của hiệp ước 1985; áp dụng các nguyên tắc và thực tiễn quốc tế về biên giới thao sông suối để hoạch định đường biên giới sông suối trên toàn biên giới đất liền giữa hai nước; hai bên đồng ý 6 điểm mới thỏa thuận tam thời trong hHệp ước 1985-- Ý nghĩa của Hiệp ước bổ sung.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 65-69, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 8(220)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Ngoại giao
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 65_CACKHIACANHPHAPLY_TC_SO8_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.