Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29157
Title: Tác động giữa toàn cầu hóa về kinh tế và các thể chế chính trính-pháp luật
Authors: Nguyễn Văn Mạnh
Authors: Nguyễn Văn Mạnh
Keywords: Toàn cầu hóa
Kinh tế
Thể chế chính trị
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Khái niệm toàn cầu hóa về kinh tế và thể chế chính trị-pháp luật -- Tính chất tác dộng của toàn cầu hóa về kinh tế và các chủ thể chính trị-pháp luật -- Thực trạng tác động giữa toàn cầu hóa về kinh tế và các thể chế chính trị -pháp luật: Thực trạng tác động giữa toàn cầu hóa kinh tế và thể chế chính trị- pháp luật quốc tế; thực trạng tác động toàn cầu hóa kinh tế đối với thể chế chính trị - pháp luật quốc gia -- Nhận thức đúng đắn quan điểm của Đảng , phát huy vai trò của nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế ở Việt Nam
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 12-20, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 9(221)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12_TACDONGGIUATOANCAUHOA_TC_SO9_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.