Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29167
Title: Các yếu tố đảm bảo cho hoạt động của hệ thống tư pháp hình sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền
Authors: Lê Cảm
Keywords: Hệ thống tư pháp
Nhà nước pháp quyền
Tội phạm
Pháp luật Việt Nam
Luật hình sự
Abstract: Khái niệm và phân loại các yếu tố bảo đảm cho hoạt động của các hệ thống tư pháp hình sự -- Thực tiễn sáng tạo pháp luật về đấu tranh chống tội phạm -- Thực tiễn áp dụng pháp luật về đấu tranh chống tội phạm -- Các quy định của pháp luật (thực định ) về đấu tranh chống tội phạm -- Các chuyên ngành khoa học pháp lý về đấu tranh chống tội phạm -- Đội ngũ cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 67-76, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 9(221)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 67_CACYEUTODAMBAO_TC_SO9_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.