Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29171
Title: Tài phán hiến pháp và xây dựng tài phán hiến pháp ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đào Trí Úc
Keywords: Tài phán hiến pháp
Pháp luật Việt Nam
Nhà nước pháp quyền
Hiến pháp
Abstract: Vì sao cần có tài phán hiến pháp?: Dân chủ-nhà nước pháp quyên-hiến pháp; tài phán hiến pháp-công cụ duy trì và bảo vệ chế độ nhà nước pháp quyền và nền dân chủ -- Những đặc trưng đãng chú ý của các hình thức tài phán hiến pháp ở các nước trên thế giới: Tài phán hiến pháp ở Anh -Mỹ; tài phán hiến pháp ở các nước Châu Âu lục địa -- Những tiền đề nào cho vấn đề tài phán hiến pháp ở Việt Nam
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 3-9, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 10(222)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_TAIPHANHIENPHAP_TC_SO10_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.