Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29174
Title: Một vài suy nghĩ về quá trình hoàn thiện pháp luật kinh tế ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Am Hiểu
Keywords: Hoàn thiện pháp luật
Luật kinh tế
Nền kinh tế thị trường
Abstract: Có thể nói việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về kinh tế là một ý đồ không tưởng bởi pháp luật nói chung không bao giờ có thể hoàn thiện, đó là một quá trình tiến tới cái hợp lý, hợp quy luật mà con người mong muốn và đặt trách nhiệm lên vai khoa học pháp lý. Mặt khác, kinh tế là một phạm trù không thể định nghĩa một cách chính xác.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: tr. 9-13, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1995 .Số 6(95)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9_MOTVAISUYNGHI_TC_SO 6 _NAM1995.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.