Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29186
Title: Một vài suy nghĩ về pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Đức Minh
Keywords: Luật kinh tế
Nền kinh tế thị trường
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Thực trạng của pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay: Sự tụt hậu của pháp luật kinh tế trước yêu cầu và tiến trình đổi mới; Hệ thống quy phạm pháp luật kinh tế còn thiếu, chưa ổn định và chưa có tính hệ thống, nhiều khi còn chồng chéo -- Một vài suy nghĩ về định hướng điều chỉnh của pháp luật đối với nền kinh tế trong bước chuyển sang kinh tế thị trường: Định hướng mở trong xu hướng điều chỉnh của pháp luật kinh tế.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: tr. 14-19, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1995 .Số 6(95)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14_MOTVAISUYNGHIVEPHAPLUAT_TC_SO 6 _NAM1995.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.