Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29192
Title: Thầu công vụ tư tưởng có tính thời hạn
Authors: Phạm Hồng Thái
Keywords: Thầu công vụ
Luật hành chính
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Mấy lời dẫn nhập -- Nội dung thầu công vụ; trong khoa học luật và khoa học hành chính, công vụ có thể được hiểu theo ở những cấp độ , theo nghĩa rộng, nghĩa hẹp khác nhau -- Đấu thầu công vụ và việc áp dụng trong thực tiễn
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 16-19, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 11(223)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16_THAUCONGVUTUTUONG_TC_SO11_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.