Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29193
Title: Vấn đề cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước
Authors: Nguyễn Phước Thọ
Keywords: Dân chủ
Bộ máy hành chính nhà nước
Hệ thống chính chị nhà nước
Abstract: Những vấn đề cơ bản về nguyên tắc tập trung dân chủ: Tính tất yếu của tập trung dân chủ trong tổ chức thực thi quyền lực nhà nước; khái niệm nguyên tắc tập trung dân chủ; cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ vào tổ chức và hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước -- Thực trạng áp dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước: Những thành tựu; những yếu kém, bất cập -- Một số giải pháp - Kết luận.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 20-30, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 11(223)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 20_VANDECUTHEHOA_TC_SO11_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.