Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29205
Title: Pháp luật nhà nước phong kiến Việt Nam với vấn đề cư trú
Authors: Bùi Xuân Đính
Keywords: Luật cư chú
Nhà nước phong kiến
Pháp luật Việt Nam
Cư chú
Abstract: Những yếu tố ảnh hưởng đến cư trú và pháp luật về cư trú ở Việt Nam -- Pháp luật về cư trú qua các thời: Các quy định chung của pháp luật về hộ tịch hộ khẩu; pháp luận vè cư trú đối với khối cư dân đô thị; pháp luật về cư trú đối với khối cư dân nông thôn; pháp luật về cư trú đối với người nước ngoài -- Đưa ra kết luận.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 11-17, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 12(224)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11_PHAPLUATNHANUOC_TC_SO12_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.