Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29214
Title: Cơ chế ba bên của tổ chức lao động quốc tế (ILO): cơ sở và lý luận
Authors: Phạm Công Trứ
Keywords: Cơ chế ba bên
Luật lao động
Pháp luật Việt Nam
Quan hệ lao động
Abstract: Quan hệ lao động - nội dung của cơ chế ba bên -- Trên cơ sở lý luận của cơ chế ba bên, phân tích và làm sáng tỏ vấn đề quan hệ lao động qua -- Trình bày về hệ thống quan hệ lao động: Hệ thống quan hệ lao động là gì?; các yếu tố cấu thành của hệ thống quan hệ lao động
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 50-57, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 12(224)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 50_COCHEBABEN_TC_SO12_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.