Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29215
Title: Bức tranh thực tế về tình hình tái phạm, tái phạm nguy hiểm ở nước ta
Authors: Phạm Văn Tỉnh
Keywords: Tái phạm
Tái phạm nguy hiểm
Luật hình sự
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Bài viết này đề cập đến tình hình tái phạm, tái phạm nguy hiểm trong thực tế ở nước ta theo các khía cạnh sau: Về mặt thời gian, việc nghiên cứu được tiến hành thwo hai thời kỳ, thời kỳ BLHS 1985, kéo dài từ năm 1986-1999 và thời kỳ BLHS 1999 được bắt đầu từ năm 2000; Về mặt cơ cấu, việc nghiên cứu được thục hiện ở ba mức độ: tổng quan; nhóm và mức độ hành vi phạm tội; Về mặt số liệu, bài viết sử dụng số liệu " thống kê xét xử sơ thẩm hình sự" của Tòa án nhân dân tố cao, trong đó, các trường hợp tái phạm và tái phạm nguy hiểm đã được thống kê vào một tiêu chí (cột)
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Viện khoa học Xã hội Việt Nam
Date Created: 2006
Issue Date: 2006
Type: 2006
Format: tr. 58-66, pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2006.Số 12(224)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 58_BUCTRANHTHUCTE_TC_SO12_2006.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.