Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/29220
Title: Tổ chức thực hiện quyền hành pháp trong cải cách hành chính nhà nước hiện nay
Authors: Đinh Văn Mậu
Authors: Đinh Văn Mậu
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Hiến pháp
Cải cách hành chính
Abstract: Quyền hành pháp trong trong hệ thống quyền lực chính trị - Hệ thống thực hiện thẩm quyền hành chính nhà nước - Hệ thống hành pháp theo cấp hành chính – lãnh thổ - Đưa ra một số nhận xét, đánh giá về thực tiễn tổ chức quyền hành pháp
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 3-8, 44 .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 7(243)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_TOCHUCTHUCHIENQUYENHANHPHAP_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_7_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.