Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29225
Title: Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý
Authors: Lê Mai Thanh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Dân sự
Quyền sở hữu công nghiệp
Chỉ dẫn địa lý
Abstract: Đề cập khái quát về những vấn đề pháp lý có liên quan tới: quá trình hình thành khái niệm chỉ dẫn địa lý và các hình thức bảo hộ chỉ dẫn địa lý
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 33-38, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 7(243)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 33_QUYENSOHUUCONGNGHIEP_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_7_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,38 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.