Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29230
Title: Vài nét về tập quán quốc tế
Authors: Nguyễn Trường Giang
Keywords: Tập quán quốc tế
Luật quốc tế
Xử sự
Abstract: Vài nét về khái niệm và vai trò của tập quán quốc tế -- Các yếu tố cơ bản xác định sự tồn tại của một tập quán quốc tế: Xử sự thực sự của các quốc gia theo một cách nào đó được các quốc gia khác công nhận và áp dụng rộng rãi trong thực tiễn; Xử sự của các quốc gia theo một cách nào đó được các quốc gia khác coi là một nghĩa vụ pháp lý.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: tr. 39-45, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1995 .Số 6(95)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 39_VAINETVETAPQUAN_TC_SO 6 _NAM1995.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.