Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29236
Title: Những nội dung chủ yếu của pháp lệnh hiện hành về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Authors: Dương Đức Chính
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Kinh tế
Doanh nghiệp nhà nước
Cổ phần hóa
Abstract: Về đối tượng và điều kiện thực hiện cổ phần hóa – Về xử lý tài chính trước khi chuyển sang công ty cổ phần - Về xác định giá trị doanh nghiệp - Về bán cổ phần lần đầu - Về chính sách đối với doanh nghiệp và người lao động khi cổ phần hóa
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 11-13, 20, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 8(244)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11_NHUNGNOIDUNGCHUYEU_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_8_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.