Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29238
Title: Tiền đề và điều kiện của cơ chế ba bên
Authors: Phạm Công Trứ
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Kinh tế
Abstract: Giới thiệu về tiền đề của cơ chế ba bên: tiền đề kinh tế - xã hội: xã hội công nghiệp và kinh tế thị trường; tiền đề chính trị - xã hội: nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự. Trình bày điều kiện của cơ chế ba bên bao gồm: phải tồn tại thực sự các bên như là các đối tác xã hội; các tổ chức đại diện phải vững mạnh, hoạt động có hiệu quả; chính phủ phải thực sự đóng vai trò “đầu mối”; phải có quy chế chính thức cho cơ chế ba bên
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 22-30, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 8(244)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21_TIENDEVADIEUKIENCUACOCHEBABEN_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_8_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.