Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29240
Title: Khái niệm hiệu lực của nghĩa vụ và vấn đề thực hiện nghĩa vụ
Authors: Ngô Huy Cương
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Dân sự
Abstract: Trình bày khái niệm hiệu lực của nghĩa vụ. tìm hiểu và phân tích một số nội dung cơ bản về vấn đề thực hiện nghĩa vụ
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 37-48, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 8(244)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 37_KHAINIEMHIEULUC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_8_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.