Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29241
Title: Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán ngoại thương và sự cần thiết tham gia Công ước của Việt Nam
Authors: Trần Văn Sơn
Keywords: Công ước Viên
Hợp đồng mua bán ngoại thương
Luật quốc tế
Abstract: Trong phạm vi bài này, chúng tôi phân tích một số khía cạnh pháp lý về áp dụng trong hợp đồng mua bán ngoại thương, tập trung vào hai vấn đề: Việt Nam có cần thiết tham gia vào công ước Viên 1980 hay không? Cần lưu ý những vấn đề gì về mặt pháp lý nếu Việt Nam tham gia công ước Viên.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1995
Issue Date: 1995
Type: 1995
Format: tr. 46-49, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1995 .Số 6(95)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 46_CONGUOCVIEN_TC_SO 6 _NAM1995.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.