Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/29244
Title: Vấn đề tranh tụng và tăng cường tranh tụng trong tố tụng hình sự theo yêu cầu của cải cách tư pháp
Authors: Nguyễn Thái Phúc
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật tố tụng hình sự
Tranh tụng
Cải cách tư pháp
Abstract: Trình bày khái niệm tranh tụng. Nghiên cứu tăng cường tranh tụng theo yêu cầu của cải cách tư pháp trong hoạt động tố tụng hình sự ở nước ta. Đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hơn nữa hoạt động tố tụng hình sự để đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp đang diễn ra ở nước ta
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và pháp luật
Date Created: 2008
Issue Date: 2008
Type: 2008
Format: tr. 58-67, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2008. Số 8(244)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 58_VANDETRANHTUNGVATANGCUONG_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_8_NAM2008.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.